Mercedes-Benz

Nagradna igra Emil Frey Auto Centra

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igarama na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) Emil Frey Auto Centar d.o.o. iz Zagreba, Kovinska 5, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske,

Klasa: UP/1-460-02/20-01/203

Urudžbeni broj: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 22.svibnja 2020.

Donosi slijedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Nagradna igra Emil Frey Auto Centra"

Pravila nagradne igre

Članak 1. Priređivač

Ovim dokumentom određuju se pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra“ (u nastavku: Nagradna igra) koju organizira Emil Frey Auto Centar d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 01930677284 (u nastavku: Priređivač).

Članak 2. Svrha Nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promidžba i unapređenje prodaje društva Priređivača.

Članak 3. Trajanje Nagradne igre

Nagradna igra traje od 08.06.2020. u 08:00 sati do 15.12.2020. 19:00 sati i provodi se na području Republike Hrvatske.

Članak 4. Uvjeti sudjelovanja u Nagradnoj igri

Da bi sudjelovali u Nagradnoj igri, sudionici moraju ispuniti uvjete:

Uvjet 1. Sudjelovati mogu fizičke osobe u svoje ime i za svoj račun

Uvjet 2. Fizička osoba mora imati više od 18. godina životne dobi

Uvjet 3. Sudionik - fizička osoba mora biti hrvatski državljanin i imati prebivalište na području Republike Hrvatske ili fizička osoba stranac koji ima privremeno boravište ili odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj.

Uvjet 4. Sudionik mora biti upoznat sa ovim pravilima Nagradne igre koja se nalaze na web stranici priređivača:  www.efac.hr, https://www.mercedes-benz-emil-frey.hr/hr/desktop/osobna-vozila.html

Uvjet 5. U nagradnoj igri sudjeluje sudionik – fizička koja je naznačila svoje ime i prezime, OIB, adresu, adresu e-pošte ili telefonski broj na Obrascu broj 1- „Mercedes – Benz servis“ ili na Obrascu broj 2- „Citroën servis“ za sudjelovanje u nagradnoj igri, te priloži kopiju uredno plaćenog računa za servisne usluge u ovlaštenim servisima Priređivača na adresi Kovinska 5, Zagreb (Mercedes-Benz servis) ili na adresi Kovinska 2, Zagreb (Citroën servis), te dokaz o sklopljenoj polici automobilskog i kasko osiguranja koje je sklopljeno kod partnera Priređivača, agencije za zastupanje u osiguranju UNDERWRITER d.o.o., Zagreb, Remetinečka 16, OIB:33285933039 (dalje u tekstu Underwiter d.o.o.), čiji se poslovni prostori nalaze unutar poslovnog prostora Priređivača na adresi Kovinska 5, Zagreb (Mercedes-Benz servis) ili na adresi Kovinska 2, Zagreb (Citroën servis) , što je detaljnije propisano u članku 5 „Način sudjelovanja“

Uvjet 6. Sudionik mora točnim i istinitim podacima ispuniti obrazac za sudjelovanje u kojemu potpisom daje suglasnost za sudjelovanje u Nagradnoj igri kao i korištenje njezinih/njegovih podataka za objavu dobitnika Nagradne igre na web stranicama Emil Frey Auto Centra. Obrazac broj 1- „Mercedes – Benz servis“ i Obrazac broj 2- „Citroën servis“za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri su prilozi ovih Pravila nagradne igre, te čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Način sudjelovanja

 Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je da sudionik u razdoblju trajanja Nagradne igre (od 08.06.2020. u 08:00 sati do 15.12.2020. 19:00 sati.):

1.       Točno i potpuno naznači svoje ime i prezime,  adresu, OIB, adresu e-pošte ili telefonski broj na Obrascu za sudjelovanje u nagradnoj igri

2.       Točno i potpuno naznači na obrascu i priloži kopiju uredno plaćenog računa za servisnu uslugu, u ovlaštenim servisima Priređivača na adresi Kovinska 5, Zagreb (Mercedes-Benz servis) ili na adresi Kovinska 2, Zagreb (Citroën servis), koja je usluga učinjena u razdoblju trajanja nagradne igre

3.       Točno i potpuno naznači na obrascu i priloži kopiju police osiguranja Adriatic ili Wiener obaveznog auto osiguranja, odnosno da priloži kopiju potpisane ponude ili police koja je sklopljena kod partnera Priređivača, agencije za zastupanje u osiguranju UNDERWRITER d.o.o., Zagreb, Remetinečka 16, OIB:33285933039, uz kopiju računa da je uredno plaćena barem prva rata osiguranja, koja je ponuda/polica i plaćanje učinjeno u razdoblju trajanja nagradne igre

4.       Točno i potpuno naznači na obrascu i priloži policu osiguranja Adriatic ili Wiener kasko osiguranja, odnosno da priloži kopiju potpisane ponude ili police koja je sklopljena kod partnera Priređivača, agencije za zastupanje u osiguranju UNDERWRITER d.o.o., Zagreb, Remetinečka 16, OIB:33285933039, uz kopiju računa da je uredno plaćena barem prva rata  osiguranja, koja je ponuda/polica i plaćanje učinjeno u razdoblju trajanja nagradne igre

5.       Potpisom dati suglasnost za sudjelovanje u Nagradnoj igri, te suglasnost za obradom osobnih podataka u svrhu provođenja ove nagradne igre

6.       Ukoliko sudionik nagradne igre prilaže kopiju računa za servisne usluge učinjen na adresi Kovinska 5, Zagreb (Mercedes-Benz servis), ispunjava Obrazac broj 1- Mercedes-Benz.

7.       Ukoliko sudionik nagradne igre prilaže kopiju računa za servisne usluge učinjen na adresi Kovinska 2, Zagreb (Citroën servis), ispunjava Obrazac broj 2- Citroën servis

8.       Ispunjeni obrasci sa prilozima stavljaju se u kuverte na način da se Obrazac broj 1- „Mercedes – Benz servis“ sa prilozima stavlja u kuvertu sa naznakom „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra -Mercedes – Benz servis“, a Obrazac broj 2- „Citroën servis“ sa prilozima stavlja se u kuvertu sa naznakom „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra - Citroën servis“

9.       Kuverte sa ispunjenim obrascima i prilozima se stavljaju u dvije različite kutije, u kutiju broj 1 - Korisnici Mercedes-Benz servisa, odnosno kuverta sa naznakom „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra -Mercedes – Benz servis“ koja sadrži Obrazac broj 1- „Mercedes – Benz servis“ sa prilozima, a u kutiju broj 2, Korisnici Citroën servisa, odnosno kuvertu sa naznakom „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra - Citroën servis“ koja sadrži obrazac broj 2- „Citroën servis“ sa prilozima.

Kopija računa za servisne usluge, te broj ponude/police za automobilsko i kasko osiguranje može se koristiti samo jednom, odnosno može se prijaviti samo za jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.

Ukoliko se ista kopija računa ili isti broj ponude/police pojavi u više prijava, sve te prijave će biti proglašene nevažećima, odnosno neće im se dozvoliti sudjelovanje u nagradnoj igri.

Sudionik ima pravo sudjelovati u Nagradnoj igri onoliko puta koliko puta uz obrazac dostavi različite  kopije račune za servisnu uslugu u Emil Frey Auto Centru , odnosno uz različite police Adriatic ili Wiener obavezno auto i kasko osiguranje kod partnera Priređivača  agencije za zastupanje u osiguranju Underwiter d.o.o..

U skladu s ovim Pravilima, sudionik će očitovati svoju suglasnost za prihvaćanjem ovih pravila nagradne igre na način da naznači na Obrascu da je upoznat sa podacima sadržanim u njima, unošenjem svojih osobnih podataka - puno ime i prezime, adresa, OIB, adresa e-pošte ili telefonski broj - u obrazac.  Ukoliko sudionik ne naznači da je suglasan sa pravilima nagradne igre, nema pravo sudjelovanja na istoj.

Članak 6. Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju samo oni sudionici koji zadovoljavaju sve točke navedene u članku broj 4. i 5 ovog pravilnika

Dobitnici Nagrade igre ne smiju biti zaposleni u društvu Priređivača, društvu Underwiter d.o.o., zaposleni u društvima koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi Nagradne igre ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem Priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

Nagrada 1 – 1 x voucher za Mercedes-Benz servis u vrijednosti od 10.000 kuna

Nagrada 2 – 1 x voucher za osiguranje u vrijednosti od 5.000 kuna

Nagrada 3 – 1 x voucher za Mercedes-Benz opremu, originalne rezervne dijelove i kolekciju u vrijednosti od 2.000 kuna

Nagrada 4 – 1 x voucher za Citroën servis u vrijednosti od 5.000 kuna

Nagrada 5 – 1 x voucher za osiguranje u vrijednosti od 3.000 kuna

Nagrada 6 – 1 x voucher za Citroën opremu, originalne rezervne dijelove i kolekciju u vrijednosti od 2.000 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 27.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 8. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se 17.12.2020 u salonu Priređivača u Kovinskoj 5, uz prisustvo tročlane komisije koja se sastoji od dva predstavnika Priređivača, te jednog predstavnika Underwitera d.o.o.. Izvlačenje se provodi na način da se izvlače kuverte za sudjelovanje sudionika metodom slučajnog odabira.

Obrasci za sudjelovanje će biti spremljeni u odvojene kutije:

Kutija broj 1 - Korisnici Mercedes-Benz servis

Kutija broj 2 - Korisnici Citroën servisa

U izvlačenje za nagradu 1, nagradu 2 i nagradu 3 ulaze sudionici koji su  izvučeni iz Kutije broj 1, odnosno sudonici čije su kuverte izvučene iz Kutije broj 1 sa naznakom „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra -Mercedes – Benz servis“ koja sadrži Obrazac broj 1- „Mercedes – Benz servis“ sa prilozima. U izvlačenje za nagradu 4, nagradu 5 i nagradu 6 ulaze sudionici izvučeni iz Kutije broj 2, odnosno sudonici čije su kuverte izvučene iz Kutije broj 2 sa naznakom „Nagradna igra Emil Frey Auto Centra -- Citroën servis“ koja sadrži obrazac broj 2- „Citroën servis“ sa prilozima.

Priređivač će objaviti dobitnike u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranicama Priređivača: www.efac.hr, https://www.mercedes-benz-emil-frey.hr/hr/desktop/osobna-vozila.html, i to objavljivanjem imena i prezimena dobitnika, kao i pozivom na telefon ili slanjem e-maila.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima.

Prijava sudionika će se proglasiti nevažećom:

·         ukoliko obrazac nije pravilno i potpuno ispunjen,

·         ukoliko je popunjen pogrešan obrazac,

·         ukoliko uz obrazac nije priložena sva popratna dokumentacija naznačena u čl.5 ovih Pravila nagradne igre,

·         ukoliko priložena kopija računa za servis nije uredno plaćena

·         ukoliko podatci na obrascu (broj i datum računa servisa, broj i datum ponude/police za auto osiguranje, broj i datum ponude/police za kasko osiguranje) nisu istovjetni sa priloženom dokumentacijom,

·         ukoliko su podatci na obrascu nečitki ili iz bilo kojeg razloga nejasni ili pogrešni,

·         ukoliko se na više od jednog obrasca navodi isti broj i datum računa servisa, broj i datum ponude/police za auto osiguranje, broj i datum ponude/police za kasko osiguranje,

·         kao i u slučaju da postoji bilo kakav nedostatak ili pogreška, odnosno propust sudionika prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri

Za vrijeme izvlačenja nagrade, u slučaju da se prijava sudionika proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Preuzimanje nagrada

Nije moguća zamjena nagrada, isplata u novčanoj protuvrijednosti osvojene nagrade ni prijenos na treću osobu.

Nagrade se preuzimaju u poslovnom prostoru Priređivača Emil Frey Auto Centar, Kovinska 5, 10 090 Zagreb.

Dobitnici osobno moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana slanja dodatne obavijesti.

Članak 10. Korištenje nagrade

Pri preuzimanju vouchera, dobitnici nagrada dužni su predočiti Priređivaču svoju identifikacijsku ispravu te istu dati Priređivaču na kopiranje, kako bi u slučaju gubitka vouchera Priređivač mogao izdati dobitniku novi voucher sa novčanom vrijednosti koja je u trenutku gubitka vouchera bila važeća. Dobitnici nagrada moraju potpisati voucher pri preuzimanju vouchera, bez potpisa voucher se smatra nevažećim.

Priređivač će voditi evidenciju o potrošnji vouchera te će svaki potrošeni iznos kao i ostatak novaca na voucheru biti evidentirani i na samom voucheru.

Dobitnici nagrada dužni su pri korištenju vouchera dati na uvid svoju identifikacijsku ispravu kao i sam voucher. Voucher vrijedi od dana preuzimanja do potrošnje svih novčanih sredstava na voucheru.

U slučaju da bilo koji dobitnik/ca odbijaju dati na uvid voucher i identifikacijsku ispravu pri korištenju nagrade ili Priređivač smatra da je voucher lažiran odnosno da se ne podudara sa evidencijom o potrošnji Priređivača, Priređivač može odbiti korištenje vouchera.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, OIB, adresu, telefon, email Priređivač može koristiti za vođenje evidencije o potrošnji vouchera i nakon Nagradne igre, sve do isteka korištenja vouchera.

Članak 11. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama Priređivača: www.efac.hr, https://www.mercedes-benz-emil-frey.hr/hr/desktop/osobna-vozila.html

Članak 12. Pravila o zaštiti osobnih podataka

Voditelj zbirke i vršitelj obrade osobnih podataka je priređivač Nagradne igre – Emil Frey Auto Centar d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 01930677284

Priređivač Nagradne igre, odnosno Voditelj zbirke osobnih podataka će osobne podatke pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL EU L119) i drugim odgovarajućim propisima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka putem emaila na zastitaospodataka@emilfrey.hr .

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka dobitnika potrebnih za provođenje nagrade i objavu dobitnika nagradne igre te osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Podaci dobitnika čuvat će se do isteka korištenja nagrade. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Sudionici Nagradne igre, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila prihvaćanjem istih na Obrazac broj 1- „Mercedes – Benz servis“ , odnosno na Obrazcu broj 2- „Citroën servis“, te na istima očituju svoju privolu Priređivaču da bez daljnjeg pitanja i odobrenja obrađuje sudionikove osobne podatke (ime, prezime, OIB, e-mail adresa, broj telefona), u svrhu provođenja Nagradne igre, objave rezultata Nagradne igre, dodjele nagrada te ostale stavke za koje su dali privolu u ispunjenom obrascu za sudjelovanje. 

Sudionici Nagradne igre naznačivanjem na Obrascu broj 1- „Mercedes – Benz servis“ , odnosno na Obrascu broj 2- „Citroën servis“,  očituju da su upoznati sa pravilima o zaštiti osobnih podataka Priređivača, čija je Izjava o privatnosti objavljena na web stranici organizatora https://www.mercedes-benz-emil-frey.hr/hr/desktop/home.html.

Priređivač će poduzeti sve razumne potrebne mjere kako bio osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 13. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne obrasce za sudjelovanje. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.efac.hr, https://www.mercedes-benz-emil-frey.hr/hr/desktop/osobna-vozila.html. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 14. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Dobitnici Nagradne igre odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv Priređivača povezane sa sudjelovanjem u Nagradnoj igri (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u Nagradnoj igri u skladu s uvjetima sudjelovanja).

Sve pritužbe i reklamacije dobitnika Nagradne igre podnose se Priređivaču na email marketing@emilfrey.hr. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Priređivač se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti dobitnika Nagradne igre.  

Na ovaj nagradni natječaj se primjenjuje hrvatsko pravo.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Prilozi

Obrazac broj 1. „Mercedes – Benz servis“

NAGRADNA IGRA EMIL FREY AUTO CENTRA

Ispunite obrazac i sudjelujte u Nagradnoj igri Emil Frey Auto Centra.

IME I PREZIME

______________________________________________

OIB

______________________________________________

ADRESA

______________________________________________

E-MAIL

______________________________________________

TELEFON

______________________________________________

BROJ i DATUM RAČUNA SERVISA

______________________________________________

BROJ I DATUM PONUDE/ POLICE OSIGURANJA OSNOVNOG AUTOMOBILSKOG OSIGURANJA:

______________________________________________

BROJ I DATUM PONUDE/ POLICE OSIGURANJA AUTOMOBILSKOG KASKO OSIGURANJA:

______________________________________________

Pravila Nagradne igre Emil Frey Auto Centra potražite na www.mercedes-benz-emil-frey.hr i na www.efac.hr.

Želim sudjelovati u nagradnoj igri, te prihvaćam pravila Nagradne igre Emil Frey Auto Centra.

POTPIS SUDIONIKA NAGRADNE IGRE:

______________________________________________

Privola – nagradna igra_:

€        Pristajem da se moji osobni podaci koriste u svrhu Nagradne igre Emil Frey Auto Centra

Slažem se da me se kontaktira putem:

€        E-maila

€        Telefona

Izjava o privoli za obradu osobnih podataka

Želimo Vam i dalje pružati individualne informacije i savjete sukladno Vašim specifičnim interesima. Stoga Vas molimo da nam date privolu za korištenje Vaših osobnih podataka. Vašu privatnost, kao i povjerljivost Vaših podataka čuvati ćemo s dužnom pažnjom.

Želim primati informacije, savjete i upite o proizvodima i uslugama Daimlera AG i njegovih povezanih društava od  Emil Frey Auto Centra d.o.o  na sljedeći način:

€        telefonom (osobni pozivi)                                                                                              

€        elektroničkom poštom (tj. e-mailom, tekstualnim porukama)        

€        poštom                                                                                               

U tu svrhu, ovim putem dajem svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje

€        svog imena, svojih osobnih podataka za kontakt (adresa, adresa e-pošte, broj telefona, identifikacija na aplikaciji za razmjenu trenutačnih poruka, adrese na društvenim mrežama),

€        podataka o svom vozilu (konfiguracija vozila, kilometraža, podaci iz digitalne servisne knjižice) i

€        informacija o kupljenim proizvodima i korištenim uslugama (ugovori o leasingu, naručene usluge Mercedes me connect, pohranjene postavke vozila).

Podaci se koriste da bi Vam se dostavili ponude prilagođene Vašim interesima (npr. probne vožnje, događanja, posebne ponude, usluge tijekom posjete prodavatelju) u pisanom obliku, osobno ili načinom kontaktiranja koji ste odabrali. U tu će se svrhu eventualno koristiti analitički postupci uključujući izradu profila da bi se procijenili Vaši interesi.

€        Da, također dajem svoju privolu da me na isti način i  radi istih informacija kontaktira Star Import d.o.o, generalni distributer  Daimlera AG za Hrvatsku koji također ima ulogu voditelja obrade osobnih podataka, te dopuštam da mu se moji gore navedeni osobni podaci prosljeđuju radi provođenja navedene svrhe.  

Obrada Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe temelji se na našem legitimnom interesu i na Vašoj privoli. Izjava o privoli je dobrovoljna. Vaše osobne podatke obrađivati ćemo na temelju ove privole u prethodno navedene svrhe sve do Vašeg opoziva privole ili prigovora na obradu podataka. U tu svrhu možete nas u bilo kojem trenutku kontaktirati na: zastitaospodataka@emilfrey.hr. Opoziv privole ne utječe na zakonitosti bilo kojih aktivnosti obrade podataka koje se temelje na privoli danoj prije opoziva, kao ni na druge zakonite aktivnosti obrade podataka. Imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka te koristiti pravo na ulaganje prigovora kod našeg društva ili kod nadzornog tijela. Možete koristiti svoje pravo na prenosivost podataka. Vaši osobni podaci zadržat će se isključivo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje gore opisanih svrha, a najviše pet godina od naše posljednje komunikacije s Vama, ili tijekom bilo kojeg daljnjeg razdoblja koje treba proteći na temelju primjenjivih obveza zadržavanja podataka.

Datum:                                                                               Potpis:

Obrazac broj 2. „Citroën servis“

NAGRADNA IGRA EMIL FREY AUTO CENTRA

Ispunite obrazac i sudjelujte u Nagradnoj igri Emil Frey Auto Centra.

IME I PREZIME

______________________________________________

OIB

______________________________________________

ADRESA

______________________________________________

E-MAIL

______________________________________________

TELEFON

______________________________________________

BROJ i DATUM RAČUNA SERVISA

______________________________________________

BROJ I DATUM PONUDE/ POLICE OSIGURANJA OSNOVNOG AUTOMOBILSKOG OSIGURANJA:

______________________________________________

BROJ I DATUM PONUDE/ POLICE OSIGURANJA AUTOMOBILSKOG KASKO OSIGURANJA:

______________________________________________

Pravila Nagradne igre Emil Frey Auto Centra potražite na www.mercedes-benz-emil-frey.hr i na www.efac.hr.

Želim sudjelovati u nagradnoj igri, te prihvaćam pravila Nagradne igre Emil Frey Auto Centra.

POTPIS SUDIONIKA NAGRADNE IGRE:

______________________________________________

Privola – nagradna igra_:

€        Pristajem da se moji osobni podaci koriste u svrhu Nagradne igre Emil Frey Auto Centra

Slažem se da me se kontaktira putem:

€        E-maila

€        Telefona

Izjava o privoli za obradu osobnih podataka

Želimo Vam i dalje pružati individualne informacije i savjete sukladno Vašim specifičnim interesima. Stoga Vas molimo da nam date privolu za korištenje Vaših osobnih podataka. Vašu privatnost, kao i povjerljivost Vaših podataka čuvati ćemo s dužnom pažnjom.

Želim primati informacije, savjete i upite o proizvodima i uslugama od  Emil Frey Auto Centra d.o.o  na sljedeći način:

€        telefonom (osobni pozivi)                                                                                              

€        elektroničkom poštom (tj. e-mailom, tekstualnim porukama)        

€        poštom                                                                                               

U tu svrhu, ovim putem dajem svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje

€        svog imena, svojih osobnih podataka za kontakt (adresa, adresa e-pošte, broj telefona, identifikacija na aplikaciji za razmjenu trenutačnih poruka, adrese na društvenim mrežama),

€        podataka o svom vozilu (konfiguracija vozila, kilometraža, podaci iz digitalne servisne knjižice) i

€        informacija o kupljenim proizvodima i korištenim uslugama (ugovori o leasingu, pohranjene postavke vozila).

Podaci se koriste da bi Vam se dostavili ponude prilagođene Vašim interesima (npr. probne vožnje, događanja, posebne ponude, usluge tijekom posjete prodavatelju) u pisanom obliku, osobno ili načinom kontaktiranja koji ste odabrali. U tu će se svrhu eventualno koristiti analitički postupci uključujući izradu profila da bi se procijenili Vaši interesi.

Obrada Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe temelji se na našem legitimnom interesu i na Vašoj privoli. Izjava o privoli je dobrovoljna. Vaše osobne podatke obrađivati ćemo na temelju ove privole u prethodno navedene svrhe sve do Vašeg opoziva privole ili prigovora na obradu podataka. U tu svrhu možete nas u bilo kojem trenutku kontaktirati na: zastitaospodataka@emilfrey.hr. Opoziv privole ne utječe na zakonitosti bilo kojih aktivnosti obrade podataka koje se temelje na privoli danoj prije opoziva, kao ni na druge zakonite aktivnosti obrade podataka. Imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup i ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka te koristiti pravo na ulaganje prigovora kod našeg društva ili kod nadzornog tijela. Možete koristiti svoje pravo na prenosivost podataka. Vaši osobni podaci zadržat će se isključivo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje gore opisanih svrha, a najviše pet godina od naše posljednje komunikacije s Vama, ili tijekom bilo kojeg daljnjeg razdoblja koje treba proteći na temelju primjenjivih obveza zadržavanja podataka.

Datum:                                                                               Potpis:

Pravila možete preuzeti i ovdje: